top of page

KLAN STUDIO TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Klan Studio Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. (Firma), müşteri beklentileri, iç / dış faktörler ile ilgili mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklanan bilgi güvenliği hususlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Politikası (BGP) ile; kendisine ve müşterilerine ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemleri, içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı ve/veya kasıtsız bütün tehditlere karşı korumayı, iş sürekliliğini sağlamayı, güvenlikle ilgili meydana gelen ve/veya gelebilecek ihlallerin etkilerini önlemeyi ve iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmeyi hedefler.
BGP, Firma’nın kurumsal yapısı ile uyumludur ve kurumsal yapıyı desteklemektedir. İlgili mevzuata göre düzenlenen kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş işleyişini / akışını ifade eden BGP, bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk eder ve bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlar. Belirtilen amaçla hazırlanan BGP aşağıdaki temel unsurları sağlayacaktır; 

* İlgili mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,
* Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’ni kurumsal olarak uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
* Bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve olası tehdit ortamını düzenli şekilde yönetmek,
* Bilgi varlıkları kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir düzeyin üzerinde tutmak,
* Firma çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek,
* Proje yönetimi faaliyetlerinin her aşamasında bilgi güvenliğini göz önünde bulundurmak
* Müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak.

Klan Studio Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Klan Studio Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan böyle Klan Studio veya Şirket olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Klan Studio , kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği veyahut zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde şirketimiz ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği, sözleşmenin ifası kapsamında edimlerin yerine getirilmeye  devam ettiği ve aksi bir talebiniz olmadığı sürece işleyebilecektir.

Klan Studio, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olup işbu aydınlatma metninde belirtilen ve tarafınızla kurulan sözleşme ilişkisi dışında kullanılmamakta, sözleşme ilişkisi dışında başka amaçlarla 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1- Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında Klan Studio tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

2- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, satış sonrası hizmet kapsamında yapılan müşteri temsilcilerimizle yapılan tüm görüşmelerde (hoşgeldiniz konuşması, satış sonrası hizmet görüşmesi, doğum günü araması, ödeme görüşmesi…) veya bölge müşteri temsilcilerimizin ve satış temsilcilerimizin ziyaretlerinde, uzaktan bağlantı ya da data aktarımı sırasında, iletişim formu ya da şirketimize ait “info@klanstudio.com” uzantılı tüm e-posta hesapları üzerinden ilettiğiniz taleplerinizle, mesaj yoluyla, şirketimiz birimleri ve bölümleriyle yapılan her türlü görüşmenizde, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak şirketimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanabilecektir.

Klan Studio tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;

İletişim Bilgileriniz adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebesel Bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınızda verdiğiniz sair finansal verileriniz;

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi veya internet sayfamızı ve ürünlerimizi kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketiminiz katıldığı çeşitli organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3- İnternet Sitemizi Ziyaret - Çerezler Hakkında Bilgilendirme www.klanstudio.com adresli internet sitelerimizde ve mobil uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Buradaki amacımız;

- İnternet sitemizin ve mobil uygulamamızın gerekli temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek, 

- Siteyi ve uygulamayı analiz etmek ve performansını arttırmak, 

- Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek,

- Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır.

 

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

Kullanıcılarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiş olup kişisel bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz. Bu konuda detaylar için tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurabilirsiniz.

 

4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla ve Nasıl Aktarılabileceği Klan Studio tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle Klan Studio ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar Klan Studio’nun; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, hissedarları, şirket yetkilileri, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (kargo firmaları, veri tabanı (server sağlayıcı), sms ve mail sağlayıcı… vb.) , düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

5- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Klan Studio’nun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini Klan Studio’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve her halükarda uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla Klan Studio’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

6- KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller Nelerdir?
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Klan Studio’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Klan Studio’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

7- Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik, istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.klanstudio.com internet adresinde yer alan Kvkk Başvuru Formu’ nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “İncirli Sk. No:10/2 Kadıköy / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya güvenli e-imza ile imzalayarak info@klanstudio.com mail adresine iletilebilir veyahut KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Adres              : İncirli Sk. No:10/2 Kadiköy / İSTANBUL        

Gsm                : +90 530 110 1068

E-Posta           : info@klanstudio.com

Mersis No      : 0564105984500001


Klan Studio Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti.

bottom of page